วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

                ผมชื่อนาย วรพจน์ จอมคำ ชื่อเล่น จ๊อด                    เกิด 7 ก.ค. 35 อายุ 20ปี              เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง               คณะครุศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษ